Menu:

Algemeen (home)
Doelstelling
Bestuur, management en medewerkers
Missie
Sleutels tot succes
Recycling:
- Indeling materialen
- Glas
- Compost
- Autowrakken
- Papier
- Hout
- Bouw- en sloopafval
- Overige materialen
Outillage en techniek
Communicatie en promotie
Tenslotte...

Contact
Links

Sleutels tot succes

1. Kennis en ervaring

Hoewel op Bonaire nog nimmer recyclingplannen van enige omvang tot een succes hebben geleid, wil dat niet zeggen, dat er op het eiland geen kennis van zaken is. Diverse medewerkers van instellingen als Selibon de afdeling Natuur en Milieu van de Dienst Ruimtelijke Ordening en Beheer, Stinapa, et cetera, beschikken over de nodige kennis en informatie op dit terrein. Ook is er binnen het Koninkrijk een zeer ruime hoeveelheid kennis voor handen, welke op zeer eenvoudige wijze de weg naar Bonaire kan vinden.

Daarnaast kan bijvoorbeeld het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu in Den Haag op nagenoeg alle fronten materiaal en advies beschikbaar stellen.

Een goed gebruik van al deze bronnen geeft de stichting een goede kans om behoorlijk beslagen ten ijs te komen en haar planvoorbereiding binnen het brede scala van de wereld van de recycling op professionele en doelmatige wijze uit te voeren.

2. Enthousiasme en inzet

Met name in de startfase van de werkzaamheden van de stichting zal moeten kunnen worden vertrouwd op de inzet en het enthousiasme van enkelen, die bereid zijn zich ten volle in te zetten om van de initiatieven van de stichting een succes te maken. Zeker in deze startfase zal er van geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden nauwelijks of geen sprake zijn. Zo er al sprake is van enige vergoeding, dan zal dat gezocht moeten worden binnen de sfeer van kostenvergoedingen.

3. Communicatie en promotie

Bij de introductie van iedere innovatie speelt communicatie met en promotie voor de betreffende doelgroepen een uitermate, zo niet cruciale rol.

Wet- en regelgeving staan op de Nederlandse Antillen in het algemeen en op Bonaire in het bijzonder nog in het stadium van ontwikkeling.

Het Milieubeleidsplan voor het eiland is weliswaar unaniem door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Bonaire aangenomen, echter de beperkte publieke middelen hebben tot nu een bestemming gekregen, waarvoor de prioriteiten hoger op de ladder stonden.

Dit laat onverlet, dat ook andere instanties, waaronder de Stichting Recycling Bonaire, zich zal moeten bedienen van professionele communicatie- en promotieplannen om tot succes te geraken.

4. Financiering

Zoals uit bovenstaande blijkt, stelt de eilandelijke overheid voorlopig andere prioriteiten aan de aanwending van de haar ter beschikking staande middelen dan voor recycling. Dat betekent, dat de Stichting naar andere bronnen zal moeten zoeken om tot dekking van het financiële aspect van haar plannen te komen. Voorlopig stelt de stichting zich voor om middels cofinanciering tot deze dekking te komen, waarbij lokaal zal getracht worden een goede samenwerking op te zetten met bijvoorbeeld de "AMFO" (Antilliaanse MedeFinancierings Organisatie). Buiten het eiland zijn er diverse andere instituten, die zich bezighouden met de financiering of cofinanciering van dergelijke initiatieven, zoals bijvoorbeeld de Stichting DOEN in Nederland.

Indien de Stichting onderzoekingen uitvoert naar recyclebare producten of stoffen, die commercieel te exploiteren zijn, zal tevens binnen het bedrijfsleven naar middelen gezocht worden om de onderzoeken te financieren.

5. Duurzaamheid

Met name waar initiatieven zich uitstrekken aan nieuwe doelgroepen, welke voorheen nog niet met de materie van doen hebben gehad, is duurzaamheid en consistentie binnen de Stichting en binnen de uitvoering van plannen van het grootste belang. Immers, innovatie vraagt meestal om bestendige follow-up: zodra deze vorm van communicatie door gebrek aan consistentie komt te vervallen, is de slagingskans van een plan in de meeste gevallen gedecimeerd.