Menu:

Algemeen (home)
Doelstelling
Bestuur, management en medewerkers
Missie
Sleutels tot succes
Recycling:
- Indeling materialen
- Glas
- Compost
- Autowrakken
- Papier
- Hout
- Bouw- en sloopafval
- Overige materialen
Outillage en techniek
Communicatie en promotie
Tenslotte...

Contact
Links

Doelstelling

Het is van meet af aan de opzet geweest om een zo breed mogelijk werkterrein voor de stichting te creëren en de geformuleerde doelstelling maakt nagenoeg ieder terrein in de branche toegankelijk.

De doelstelling van de stichting is in de oprichtingsakte als volgt vastgelegd:

De Stichting heeft ten doel:

1. het bestuderen en onderzoeken van mogelijkheden tot verantwoord hergebruik, recycling en compostering van:
- huishoudelijke afvalstoffen
- grof gezinsafval alsmede particulier tuinafval
- overige huishoudelijke afvalstoffen
- bedrijfsafvalstoffen
- bouw- en sloopafval
- scheepsafval en marktafval
- autowrakken en overige metalen
- alle overige afvalstoffen, waaronder begrepen oliën, kunststoffen en overige derivaten;

2. het ontwikkelen of doen ontwikkelen en uitvoeren of doen uitvoeren van plannen en initiatieven tot hergebruik, recycling en compostering van genoemde afvalstoffen, mede hieronder verstaan de preventie tot het ontstaan van genoemde afvalstoffen;

3. het zoeken naar en aantrekken van financiële en andere middelen, hulpmiddelen en bronnen ter verwezenlijking van de doelstelling van de stichting;

4. het voorbereiden of doen voorbereiden van en uitvoeren of doen uitvoeren van plannen en het ontwikkelen van communicatietechnieken en -middelen met betrekking tot preventie van het ontstaan van afval en reductie van afvalproductie;

5. het bestuderen van mogelijkheden en het uitvoeren of doen uitvoeren van plannen ter verwezenlijking van een breed maatschappelijk draagvlak voor de doelstellingen van de stichting.

De stichting werd op 10 september 2004 opgericht middels het verlijden van de akte van oprichting door Notaris Mr. M. Maartense te Bonaire. Als oprichter staat de naam van de heer Otto K.P. Bartels in deze akte vermeld.

De stichting heeft zowel een ideëel als commercieel karakter.

Het indammen, beheersen en beperken van de afvalstromen is van groot belang, evenals het hergebruik van materialen, daar waar dit maar mogelijk is. Het simpelweg dumpen van afval is niet meer van deze tijd en binnen haar ideële inslag wenst de stichting zich in te zetten om daarin verandering aan te brengen.

Het commerciële aspect binnen de Stichting heeft slechts ten doel middels verwerking en verkoop van te recyclen materiaal fondsen te werven voor de opstelling en uitvoering van toekomstige plannen.