Menu:

Algemeen (home)
Doelstelling
Bestuur, management en medewerkers
Missie
Sleutels tot succes
Recycling:
- Indeling materialen
- Glas
- Compost
- Autowrakken
- Papier
- Hout
- Bouw- en sloopafval
- Overige materialen
Outillage en techniek
Communicatie en promotie
Tenslotte...

Contact
Links

Recycling » Overige materialen

Bovenstaande materialen vormen maar een zeer gering deel van alle te recyclen materialen. Ook op ons eiland zijn nog vele materialen denkbaar, zoals afgewerkte olie, kunststoffen en autobanden, non ferro's, batterijen, accu's en andere meer of minder gevaarlijke chemische producten, witgoed, computers en randapparatuur, enzovoorts, die in aanmerking zouden kunnen komen voor een recyclingplan.

Teneinde dit rapport in omvang te perken, wordt een nadere beschouwing van deze stoffen, waarnaar door de stichting nog geen onderzoek werd verricht, achterwege gelaten. Dit betekent niet, dat de Stichting aanpak en/of verwerking of verwijdering daarvan niet hoog in het vaandel heeft, het tegendeel is waar.

Een ander terrein, waarop de stichting zich zal begeven, is het doen van research naar oude afgravingen. Op Bonaire wordt al zeer lange tijd in de buitengebieden de zogenaamde diabaas gewonnen, een grondsoort die geschikt is voor het uitvullen van funderingen, het aanleggen van tuinen en andere toepassingen. Zo ontstaan ontgravingen, die, conform de daartoe verleende vergunning door de overheid, opgevuld en gevlakt dienen te worden achtergelaten nadat het mijnen tot een einde is gekomen. Als vulmateriaal wordt veelal bouw- en sloopafval gebruikt, vaak vermengd met autowrakken, tuinafval en witgoedafval. De Stichting is voornemens om deze locaties te bemonsteren en te bezien of het daar begraven materiaal niet alsnog hergebruikt kan worden. Daartoe zijn reeds contacten met specialisten op dit gebied gelegd, zij het dat dit onderzoek nog in een zeer prematuur stadium is en bij de Stichting nog geen prioriteit heeft.